Blokada alkoholowa – także dla skazanych za jazdę pod wpływem narkotyków

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu czy środków odurzających jest przestępstwem, za które kierowcy ponoszą nie tylko karę grzywny, ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności, ale przede wszystkim tracą uprawnienia do kierowania pojazdami i to na co najmniej 3 lata. Istnieje jednak sposób, aby uzyskać możliwość prowadzenia pojazdu nie czekając na upływ wskazanego przez sąd czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa – także dla skazanych za jazdę pod wpływem narkotyków
Zdjęcie pochodzi z: Freepik.com, obraz autorstwa fabrikasimf

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, zakaz prowadzenia pojazdów można zamienić na „zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Co to oznacza?

 

W art. 182 a §  1 k.k.w. czytamy, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Być może treść przepisu brzmi niezbyt jasno, ale chodzi o to, że jeśli upłynęła połowa okresu zakazu prowadzenia pojazdów, tj. np. przy orzeczonym zakazie na 4 lata – min. 2 lata, to istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na jazdę pojazdem wyposażonym w tzw. blokadę alkoholową. Należy wówczas skierować wniosek o modyfikację orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do sądu wykonawczego i wykazać, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez osobę, co do której orzeczono zakaz, nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Należy przy tym załączyć dowody potwierdzające do czego niezbędne są uprawnienia do prowadzenia pojazdu – np. w pracy będącej jedynym źródłem dochodu, pomocy w transporcie chorego członka rodziny itd.

 

Blokada alkoholowa, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu sprawdzenie, czy osoba będąca kierowcą pojazdu, jest trzeźwa, tzn. kierowca, którego wynik badania wskaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, nie będzie miał możliwości uruchomienia pojazdu. Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

 

Co ważne, istnieje możliwość stosowania blokady alkoholowej także w przypadku, gdy kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, nie zaś pod wpływem alkoholu.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a uzyskaniem porady prawnej w tym zakresie bądź chcesz złożyć wniosek o zmianę zakazu prowadzenia pojazdu, skontaktuj się ze mną i umów spotkanie.

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl