Pozbawienie władzy rodzicielskiej cz. 2

Kontynuując podjęty poprzednio wątek pozbawienia władzy rodzicielskiej, wskazać należy na istnienie kolejnej podstawy do odebrania wszelkiej władzy rodzicom, wynikający z art. 111 § 1a k.r.o., zgodnie z którym Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Tak więc sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej (charakter fakultatywny – może, ale nie musi) również wtedy, gdy wcześniej wydano zarządzenie, na podstawie którego dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a przyczyny zastosowania tego środka nie ustały.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej cz. 2
Zdjęcie pochodzi z: Designed by pressfoto / Freepik

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, sąd chcąc pozbawić władzy rodzicielskiej nie powinien powoływać się na nadużywanie władzy wobec dzieci, bowiem władza ta przecież nie jest wykonywana, jak również nie zachodzi trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, bowiem rodzice – mimo że pozbawieni faktycznego wykonywania tej władzy, są cały czas do dyspozycji rodziny zastępczej i organów, w dyspozycji których dzieci pozostają.

W postępowaniu przed Sądem rodzinnym o pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczętym z urzędu, na podstawie przesłanki wynikającej z art. 111 § 1a k.r.o. należy wykazać, że od czasu wydania rozstrzygnięcia o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej w trybie i sposobie życia rodziców biologicznych zaszły pozytywne zmiany: np. poprawili oni warunki lokalowe, poprawili swoje kompetencje wychowawcze, rozpoczęli terapie lub leczenie uzależnień i wykazać, że uczestnicy tego postępowania podejmują ciągłe starania o utrzymywanie stałego kontaktu z dziećmi, jak również, że interesują się ich losem, chcą wiedzieć, co się u nich dzieje, jak się zmieniają, jak spędzają czas.

Podkreślić przecież należy, że pomimo faktycznego pozbawienia możliwości wykonywania przysługującej im wobec dzieci władzy rodzicielskiej, rodzice dalej mają prawo do uczestnictwa w wychowaniu dzieci, decydowania o nich, występowania w ich imieniu. Co więcej, mają także prawo do realizowania kontaktów z dziećmi: czy to osobistymi, odbywanymi z porozumieniu z rodziną zastępczą lub odpowiednimi organami, czy też telefonicznymi, internetowymi itp.

Tak więc, wykazując, że rodzice są zmotywowani i zdeterminowani do działania w celu odzyskania dzieci, zmienili swoje życie, jak również utrzymują kontakty z dziećmi, więź emocjonalna nie wygasła, sąd powinien uwzględnić przedstawione dowody i stwierdzić brak podstaw do pozbawienia władzy rodzicielskiej, co daje podstawy do podjęcia dalszych działań w celu odzyskania dzieci z pieczy zastępczej.

 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. A. Mickiewicza 126/2
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl